ket hop phat trien kinh te xa hoi voi tang cuong cung co quoc phog an ninh va doi ngoai o nuoc ta

Hoạt động kinh tế là hoạt động cơ bản thường xuyên gắn liền với sự tồn tại của xã hội loài người.Đó là toàn bộ qúa trình sản xuất và tái sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội phục vụ cho nhu cầu đời sống con người.

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh ở nước ta là hoạt động tích cực chủ động của nhà nước và nhân dân trong việc gắn kết chặt chẽ hoạt động kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trong một chỉnh thể thống nhất trên phạm vi cả nước cũng như ở từng địa phương thúc đẩy nhau cùng phát triển góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.