chuc nang nhiem vu cua nha nuoc XHCN

7nha nc xhcn b. Dac trung va chuc nang, nhiem vu cua nha nuoc xa hoi chu nghia* Nhiệm vụ


* Dac trung

- Nha nuoc XHCN la cong cu co ban de thuc hien quyen luc cua nhan dan lao dong dat duoi su lanh dao cua dang cong san.

- Nha nuoc XHCN bao ve cho loi ich cua tat ca nhung nguoi lao dong tuc la tuyet dai da so nhan dan trong do co GCCN.

- Nha nuoc XHCN nam trong nen dan chu XHCN.

- Nha nuoc XHCN la mot kieu nha nuoc dac biet, "nha nuoc khong con nguyen nghia", la "nua nha nuoc". Sau khi nhung co so kinh te - xa hoi cho su ton tai cua nha nuoc mat di thi nha nuoc cung khong con, nha nuoc "tu tieu vong". Day cung la mot dac trung noi bat cua nha nuoc vo san.

* Chuc nang

+ Nha nuoc noi chung: bat ki nha nuoc nao cung la cong cu cua g/c thong tri nham duy tri quyen luc cua minh doi voi toan XH, nha nuoc co 2 chuc nang: chuc nang giai cap va chuc nang va XH

- Nha nuoc XHCN: Cung phai thuc hien 2 chuc nang tren tuy nhien Mac-Lenin dac biet nhan manh chuc nang g/c cua nha nuoc XHCN. Chuc nang g/c cua nha nuoc XHCN duoc thuc hien thong qua 2 noi dung sau

* Bao luc chan ap doi voi moi hanh vi chong pha lai su nghiep xay dung CNXH

* To chuc xay dung XHCN moi : chuc nang to chuc xay dung cua nha nuoc XHCN duoc hieu theo nghia rong va day du gom to chuc xay dung luc luong, to chuc xay dung kinh te, VH, XH, trong do to chuc xay dung kinh te la co ban nhat

- Quản lý kinh tế, xây dựng và phát triển kinh tế; cải thiện không ngừng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; quản lý văn hóa – xã hội, xây dựng nền văn hóa XHCN, thực hiện giáo dục – đào tạo con người phát triển toàn diện, chăm sóc sức khỏe nhân dân...


- Mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì sự phát triển và tiến bộ xã hội đối với nhân dân các nước trên thế giới...


c. Tính tất yếu của việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa


Xây dựng CNXH là quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng. Với ý nghĩa đó, nhà nước XHCN là phương thức, phương tiện, là một công cụ chủ yếu của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bởi vậy, để đảm bảo cho sự nghiệp xây dựng CNXH thành công thì việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện nhà nước XHCN là một yêu cầu tất yếu khách quan trong tiến trình cách mạng XHCN.